De danske skove reguleres efter Lov 315 af 28.marts 2019, Lov om skove i dagligdags tale Skovloven. Den har til formål at beskytte skoven og dens produktion samt støtte den biologiske mangfoldighed og landskabelige betydning. For offentlige skove gælder i særlig grad beskyttelse af den biologiske mangfoldighed og hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv.

Skovloven bestemmer, at arealer med skov skal forblive sådan (fredskovspligt), at arealet med skov i landet skal forøges og skovloven rummer bestemmelser om naturbeskyttelseslovens og andre naturbeskyttende love og konventioners anvendelse i skove.

Deklaration: 8 Lovtekst
Udgiver:
Retsinformation
Forfattere: Miljø- og fødevareministreiet, 2019

Link til lovtekst