Lov nr 1986, Lov om naturbeskyttelse, i daglig tale Naturbeskyttelsesloven, er den grundlæggende lov, der bruges til at værne vores natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Den indeholder bestemmelser, der skal gøre det muligt

1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,

2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og

3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

I linket finder du hele lovteksten.

Deklaration: 8 Lovtekst
Udgiver:
Retsinformation
Forfattere: Miljøministreiet, 2021

Link til lovtekst