Naturens tilstand overvåges i det såkaldte NOVANA-program. Der udgives rapporter om fagspecifike områder af overvågningen. NOVANArapporterne udgør en væsentlig del af forvaltningsgrundlaget i Miljøministeriet og de tilhørende styrelser samt i kommunerne.
På siden, der linkes til her under, præsenteres NOVANA-rapporter for 2019 fra DCE, områderne er:
Atmosfærisk deposition 2019 Vandløb 2019 – økologisk tilstand  Søer 2019 Marine områder 2019 Naturtyper 2019 Fugle 2018-2019 Arter 2019

Der er endvidere linkt til Miljøstyrelsens samlede oversigt over NOVANAudgivelser.

Deklaration: 1. Videnskabelige undersøgelser og rapporter
Udgiver:
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.
Forfattere: Denne side: Susanne Boutrup.

Link til NOVANA 2019 oversigtsside