Sammenfatning: Rapporten rummer en evaluering af 2020-målet om at standse tabet af biodiversitet. Forfatterne vurderer udviklingen i biodiversiteten repræsenteret ved 171 indikatorer for arter, levesteder og processer i 9 danske økosystemer. Analyserne viser at der er en stadig tilbagegang for halvdelen af indikatorerne, mens der kun er fremgang eller stabil udvikling for 12 % af indikatorerne. For resten er udviklingen ukendt. Samlet set konkluderer forfatterne at biodiversiteten i Danmark er i fortsat tilbagegang.

Rapportens forord: Vi befinder os midt i en global biodiversitetskrise. Arter uddør med en hastighed, der langt overstiger den naturlige baggrundsuddøen, man ville forvente i en geologisk rolig periode, som den vi lever i. Det er ikke kun arter, som mistes. Økosystemernes naturlige processer påvirkes og interaktioner mellem arterne bliver færre og færre, fordi mennesker overtager økosystemerne, omdanner dem til dyrkede marker og plantager eller byer og fjerner eller bremser den vilde naturs egne processer. Desuden er mange vilde økosystemer truet af menneskers udnyttelse af naturressourcerne i form af jagt, fiskeri, landbrug, vandindvinding og skovbrug.

Vi mennesker kan klare os udmærket med dyrkede marker, plantager, byer og veje, men den verden, vi lever i, bliver stadigt mere ensformig, og vores børn og børnebørn skal være heldige for at opleve en rødlig perlemorssommerfugl i luften over skovlysningens krybende læbeløs, blomstrende hyldegøgeurt i græslandets blomstermylder eller safrangul pragtporesvamp på stammen af et oldgammelt egetræ i den lyse græsningsskov.

Danmark adskiller sig ikke fra resten af verden, hvad biodiversitetskrisen angår. Også i Danmark foregår menneskers brug af plads og naturressourcer på bekostning af biodiversiteten. På verdensplan ligger Danmark i den tunge ende som verdens næstmest opdyrkede land, og samme kedelige bundplacering indtager vi i Europa vurderet på at hovedparten af de naturtyper og arter, som er beskyttet af Habitatdirektivet har en ugunstig bevaringsstatus.

I 2011 udgav det daværende Danmarks Miljøundersøgelser en rapport med en national evaluering af FN’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Baseret på en gennemgang af indikatorer for arter, processer og levesteder for alle danske økosystemer var vurderingen, at der fortsat var overvejende tilbagegang for biodiversiteten i Danmark. FN’s 2010-mål blev erstattet af et 2020-mål, og derfor gentager DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, AU med denne rapport evalueringen af biodiversitetens status og udvikling i Danmark.

Der er kommet mange nye data om biodiversitet fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, og vi har fået en ny opdateret rødliste og dermed bedre muligheder for at vurdere udviklingen af de rødlistede arter, end vi havde i 2010. Samtidig har biodiversitetskrisen fået stadig større opmærksomhed i den offentlige debat, og biodiversitet er tydeligt repræsenteret i to af FN’s 17 verdensmål, nemlig målene om liv på land og liv i vand.

Med den omfattende videnskabelige dokumentation, som her præsenteres på en letlæselig og overskuelig form, er der tilvejebragt et centralt fagligt grundlag for de kommende års strategier og handlingsplaner på biodiversitetsområdet.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE nr 465, 2021
Forfattere:Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard, Christian Kjær, Annette Baattrup-Pedersen, Ane Kirstine Brunbjerg, Kevin Clausen, Camilla Fløjgaard, Jørgen L.S. Hansen, Morten D.D. Hansen, Thomas Eske Holm, Trine Just Johnsen, Liselotte Sander Johansson, Jesper Erenskjold Moeslund, Jacob Sterup, Rikke Reisner Hansen, Beate Strandberg, Martin Søndergaard, Peter Wiberg-Larsen

Link til Danmarks Biodiversitet 2020