Fra sammendraget:
Danmark er oprindelig overvejende et skovland med en biodiversitet, der i stort omfang knytter sig til skove og skovens habitater. Skove indgår i skovlandskaber med skovlysninger, skovenge og brede overgange mellem den sluttede højskov og overgange til åbne økosystemer ved kysterne, ådalene og omkring større vådområder.

De danske skoves biodiversitet er stærkt påvirket af den historiske udvikling, hvor skovarealet i begyndelsen af 1800-tallet var reduceret til få pct. af landets samlede areal, og hvor forstlig drift på trods af væksten i skovarealet har indskrænket mange af skovens vigtige levesteder.

Der har siden topmødet i Rio i 1992 om bæredygtig udvikling været fokus på at iværksætte tiltag, der fremmer biodiversiteten. Beskyttelsen af biodiversiteten sker internationalt især gennem ”Konventionen om den Biologiske Mangfoldighed” fra 1992, der forpligter landene til bevaring og fremme af bæredygtig udnyttelse af naturen. I EU er det bl.a. Habitatdirektivet, der er med til at forpligte landene til at gøre en indsats i skovene. I den danske lovgivning fastsætter Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven de vigtigste juridiske rammer for beskyttelsen af biodiversiteten i de danske skove.

Når biodiversiteten skal sikres i et langsigtet perspektiv, er det nødvendigt at vide, hvad vi har i dag og at vurdere, om den hidtidige indsats har virket efter hensigten og bragt os nærmere målet om at standse tabet af biodiversitet. Derfor blev projektet ”Evaluering af de sidste 20 års biodiversitetsindsats i skovene fra 1992 – 2012” startet i juli 2012 på Naturstyrelsens initiativ.

De sidste 20 års biodiversitetsindsats i de danske skove er gennemført uden en forudgående basismonitering.. Dette vanskeliggør en evaluering af effekten af biodiversitetsindsatsen, både i forhold til den generelle udvikling i skovenes biodiversitet og specifikt i forhold til beskyttelse af truede skovarter. Egentlige trendanalyser for truede arter er kun mulig for fugle. Dette søges kompenseret for ved indirekte analyser.

Deklaration: 1. Videnskabelige rapporter
Udgiver:
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2013
Forfattere: Vivian Kvist Johannsen,1, Trine Marie Dippel,1, Peter Friis Møller,4, Jacob Heilmann-Clausen,3, Rasmus Ejrnæs,2 , Jørgen Bo Larsen,1, Karsten Raulund Rasmussen,1, Sebastian Kepfer Rojas,1, Bruno Bilde Jørgensen,1, Torben Riis-Nielsen,1 , Hans Henrik Kehlet Bruun,3, Philip Francis Thomsen, 5, Anne Eskildsen,2, Jesper Fredshavn,2, Erik Dahl Kjær,1, Thomas Nord-Larsen,1, Ole Hjort Caspersen,1 og Gro Kampp Hansen1
1: KU, IGN/Skov & Landskab – 2: AU, DCE – 3: KU, CMEC – 4: GEUS- 5: KU, SNM

Link til Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 – 2012