Københavns Universitet har på baggrund af henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet redegjort for, hvilken betydning for klimaet, udlægning af skov til urørt tilstand vil have. Man skal være opmærksom på, at notatet er udarbejdet på baggrund af den daværende plan (Naturpakken) for udlægning af i alt 13.800 ha skov til urørt skov. I dag er rammen 75.000 ha og de eksakte tal vil derfor være anderledes. Men de bagved liggende, naturlige processer og deres virkning er de samme.

1. Resume og hovedkonklusioner
Som led i Naturpakken omlægges en del af statens skove til urørt skov eller anden biodiversitetsskov, hvor hugsten hhv. ophører eller reduceres. Formålet med dette er at fremme udviklingen af mere naturlige skovområder med henblik på bevarelse af biodiversiteten. I nærværende redegørelse vurderes den mulige klimapåvirkning, som den ændrede forvaltning af arealerne vil medføre. De vigtigste konklusioner er følgende:

  • Al skov modvirker klimaforandringer ved at optage CO2 og indbygge det i træernes biomasse, men der er forskel på måden, hvorpå urørt skov og drevet skov bidrager til klimaregnskabet.
  • Ved udlæg af urørt skov stiger lageret af kulstof i træernes biomasse, hvilket har en positiv effekt på klimaregnskabet. Optaget af CO2, og dermed forøgelsen af kulstoflageret, aftager på langt sigt. Et mindre bidrag kommer fra ændringer i skovjorden, primært på langt sigt og især
    ved vådlægning af drænede skovarealer. I den urørte skov høstes ikke længere træprodukter, som ellers kunne bidrage positivt til klimaregnskabet ved at erstatte fossile ressourcer og energiintensive materialer. Den langsigtede betydning heraf afhænger af udviklingen i andre sektorer, og er derfor usikker.
  • Ændringerne af skovenes klimapåvirkning som følge af Naturpakken vil isoleret set have ringe betydning på national skala, fordi de berørte arealer kun udgør omkring 2 % af det danske skovareal eller 0,3 % af landarealet. På et generelt niveau gælder de beskrevne effekter  også ved udlæg af større arealer med urørt skov.

Hele rapporten kan læses via linket.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport, 7 Offentligt dokument (Sagsnotat)
Udgiver:
Københavns Universitet, maj 2020
Forfattere: Anders Højgård Petersen, KU-GLOBE, Vivian Kvist Johannsen, KU-IGN, Carsten Rahbek, KU-GLOBE, Claus Beier, KU-IGN, Hans Henrik Bruun, KU-BIO, Jacob Heilmann-Clausen, KU-GLOBE, Lars Vesterdal, KU-IGN, Niclas Scott Bentsen, KU-IGN, Per Gundersen, KU-IGN, Thomas Nord-Larsen, KU-IGN
KU-IGN: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
KU-BIO: Biologisk Institut
KU-GLOBE: Globe Institute

Link til PDF-version af Notat om klimaeffekt af urørt skov

Link til Københavns Universitets side om notatet