Fra rapportens indledning:

Denne rapport over muligheder for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter på Naturstyrelsens arealer er udarbejdet som led i Erhvervs-PhD-projektet: “Analyse og prioritering af fremtidig indsats for biodiversitet – med særligt henblik på Naturstyrelsens arealer”. Projektet løber 2015-18 og har til formål at undersøge og analysere, hvor og hvordan man i Danmark kan gøre en effektiv indsats for at hindre tab af biodiversitet – særligt i den del af Danmark,
som forvaltes af Naturstyrelsen (NST). Rapporten redegør bl.a. for metoderne brugt til at analysere og prioritere mulighederne på Naturstyrelsens arealer, med hensyn til hvor indsats kan hjælpe de truede arter.

I projektets første rapport fra september 2016 “Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitets målene” (Buchwald & Heilmann-Clausen 2016) er de politiske mål i Biodiversitets-Konventionen og afledte regionale og nationale strategier gennemgået. Målene omhandler bl.a. indsats for truede arter, så deres udryddelse forebygges. Truede arter udgøres af arter i kategorierne CR (kritisk truet), EN (moderat truet) og VU (sårbar) i globale eller regionale rødlister. Desuden er kategorien RE (regionalt uddød) relevant, i det omfang sådanne arter dukker op igen.

Projektet har især for Naturstyrelsens arealer analyseret og prioriteret de truede arter og deres konkrete levesteder i forhold til viden om bl.a. arternes økologiske behov og hidtidige udvikling, samt relation til hidtidig drift og beskyttelse. Prioriteringen var på arter, som er af særlig betydning for, at Danmark kan nå det politisk vedtagne 2020-mål om at standse tabet i biodiversitet. De højst prioriterede steder listes i bilag til denne rapport, mens lavere prioriteter fremgår af GIS-database leveret elektronisk til Naturstyrelsen

Deklaration: 1. videnskabelig rapport
Udgiver:
Københavns Universitet, september 2018
Forfattere: Erik Buchwald, Erhvervs-PhD studerende og Jacob Heilmann-Clausen, Lektor, vejleder

Link til Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter.