Sammenligning af indvirkning på floristikken ved græsning og græsslåning på græsarealer i stødpudezonen i Polesie National Park, det østlige Polen

Dette studie sammenligner effekten af henholdsvis at græsse, slå og forlade græsland. Studiet er udført i stødpudsezonen op mod Polesie Nationalparken i det østlige Polen. Studiet finder at der er betydelig bedre vegetation på de forvaltede arealer end på de forladte. Græsning havde en bedre effekt på opvoksende vedplanter, mens slåning gjorde bevarelse af vegetation i vand og på bredder lettere.

Artiklen er på engelsk, men redaktionen har oversat resuméet (abstractet)

Abstract

De fleste europæiske græsarealer er semi-naturlige og kræver ordentlig forvaltning for at bevare deres høje naturværdi. De er levesteder for mange sjældne og truede arter af planter og dyr. Formålet med undersøgelsen var at bestemme mønstre for ændringer i floraen på ​​græsarealer forårsaget af indførelsen af ​​omfattende græsslånings og græsning og at besvare følgende spørgsmål: (1) Er artsrigdommen og antallet og forekomsten af ​​økologiske plantegrupper forskellige afhængigt af forvaltningsform? (2) Er græsning eller slåning mere gavnligt for bevarelsen af ​​plantediversiteten? (3) Er varigheden af ​​arealforvaltningen en afgørende faktor for floraens karakteristika? Undersøgelsen blev udført på permanente græsarealer beliggende i bufferzonen i Polesie National Park i 2015-2018. Floraen omfattede 189 karplantearter, der repræsenterede seks økologiske grupper. De mest talrige grupper var engarter (M) – 85 arter, græsmarksarter (G) – 35 arter og segetale arter (markukrudt, red) (S) – 31 arter .
Træer og buske (T) – 10 arter udgjorde den mindste andel af floraen, efterfulgt af ruderal (R) – 13 og akvatisk (W) – 17 vegetation. Undersøgelsen viste, at ekstensiv græsning og græsslåning inducerede kvantitative og kvalitative ændringer i floraen i undersøgelsesfelterne og var de vigtigste determinanter for flora-dynamikken. De første to års brug var afgørende for dynamikken i den flora, der var til stede i parcellerne. I løbet af den tid blev der noteret en betydelig stigning i artsrigdommen og fremkomsten af ​​økologiske grupper. Stabilisering af de analyserede effekter blev noteret i de efterfølgende år. Der blev noteret betydelige forskelle i artsrigdom (SR) og antallet af eng (M), græsmark (G), segetal (S), ruderal (R), vand (W) og træ- og busk (T) arter til fordel for forvaltede parceller sammenlignet med de forladte parceller. Græsning reducerede markant antallet af nye træer og buske, mens græsslåning gjorde det lettere at bevare og regenerere vand- og bredvegetation. Anvendelsen af ​​lokale kvægracer til græsning i værdifulde naturområder beskytter engens levesteder, forhindrer succession af træer og buske og bevarer og beskytter husdyrgenetiske ressourcer.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Agriculture, Ecosystems and Evironment, juni 2021
Forfattere: Anna Rysiak, Witold Chabuz, Wioletta Sawicka-Zugaj, Jan Zdulski, Grzegorz Grzywaczewski og MariuszKulik.

Link til Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland