DCE, Århus Universitet: Sådan kan 30% af Danmarks areal blive beskyttet natur

På opdrag fra Danmarks Naturfredningsforening har DCE på Århus Universitet udarbejdet en videnskabelig rapport, der undersøger mulighederne for at opfylde EUs krav om 30% af arealerne reserveres beskyttet natur, her af 10% strengt beskyttet.

Fra rapportens bagside:
I denne rapport beskrives mulighederne for at Danmark nationalt kan opfylde EU’s samlede målsætning om reservation af 30 % af landarealet til natur. Vi gennemgår baggrunden for EU’s politik om arealreservation, sondringen mellem beskyttede områder og strengt beskyttede områder og peger på hvordan eksisterende danske naturområder sammen med udtagning af marginal landbrugsjord kan bidrage til at nå målene. Baseret på en analyse af kortbaserede data om nuværende og potentielle naturværdier og geografisk sammenhæng beskriver vi muligheder og barrierer for en ambitiøs fremtidig arealreservation til natur i Danmark, og vi peger på hvilke arealer som egner sig bedst til strengt beskyttede områder (10 %) og beskyttede områder (20 %).

Vi viser to scenarier baseret på forskellige principper for udtagning af arealkategorier. Scenarierne ender med at være meget overlappende (96% overlap inden arrondering). Vores analyser viser altså at der ikke er så mange frihedsgrader: Hvis man vil reservere 30 % af landarealet til natur, så må man tage al eksisterende natur med, også arealer, som i dag har lidt ringere naturtilstand. Analysen viser at man umiddelbart vil kunne reservere lige knapt 20 % af landarealet til natur med begrænsede offeromkostninger, fordi man tager afsæt i arealer, som allerede i dag er beskyttede, offentligt ejede eller kulstofrige jorder, som ønskes udtaget. Den sidste tredjedel op til 30 % vil dog skulle findes i eksisterende skove og marker, og vil indebære større offeromkostninger i form
af erstatning for hel eller delvist ophørt udnyttelse.

Der er betydelige synergier mellem arealreservation til natur og samfundsinteresser i vandmiljø, drikkevand, klima og friluftsliv, men der vil også være konflikter med nuværende arealanvendelse til eksempelvis jagt eller meget intensivt friluftsliv. Derfor anbefaler vi en tydelig forventningsafstemning i form af en lovgivning, som udstikker klare rammer for arealer som er beskyttede hhv strengt beskyttede.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Forfattere: Rasmus Ejrnæs, Jesper Bladt & Camilla Fløjgaard

Link til Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark