Klimaopvarmning har forværret planters reaktion på habitatomdannelse i Nordeuropa. To forskere undersøgte ændringer i 1701 plantearters udbredelse i Sverige over en 60 års periode og fandt sammenhæng med opvarmningen. De fandt også, at ændringerne blev forstærket af tilgroning og omvendt at ændringerne ikke var helt så markante, når man bevarer græsning.

Abstract (i vores oversættelse)

Der er alvorlige bekymringer knyttet til de potentielt negativt forstærkende virkninger på biodiversiteten af klimaændringer og ændret brug af landområder. Her undersøger vi tandemroller og interagerende roller af klimaopvarmning og arealanvendelse som prædiktorer for ændringer i de regionale udbredelser af 1701 plantearter i Sverige over 60 år. Vi viser, at arter forbundet med varmere klima er gået frem, mens græslandsspecialister er gået tilbage. Vores resultater understøtter også hypotesen om, at klimaopvarmning og vegetationsfortætning som følge af opgivelse af græsning har synergieffekter på ændring af arternes udbredelse. Lokale udryddelse var relateret til høje niveauer af opvarmning, men blev reduceret ved bevarelse af græsarealer. I modsætning hertil forekom koloniseringer oftere i områder, der oplevede høje niveauer af både klima- og arealanvendelsesændringer. Stærke temperaturstigninger blev oplevet af arter på tværs af deres områder, hvilket indikerer tidsforsinkelser i forventede opvarmningsrelaterede lokale udryddelser. Vores resultater fremhæver, at bevarelsen af truede arter er afhængig af både reducerede drivhusgasemissioner og fastholdelse og genopretning af værdifulde levesteder.

Deklaration: 2. Videnskabelig artikel
Udgiver:
Nature Communications nr 13, 19.december 2022
Forfattere: Alistair G. Auffret & Jens-Christian Svenning

Link til Climate warming has compounded plant responses to habitat conversion in northern Europe