Store planteædere2022-03-13T20:37:50+01:00

Store planteædere

I alle større økosystemer på landjorden har store, planteædende dyr spillet en rolle, afhængigt af dyrenes størrelse, levevis og antal. I tiden siden mennesket indvandrede til Europa, det groft regnet for 40.000 år siden, er stort set alle store dyr (800 kg+) enten forsvundet helt er blevet trængt tilbage i tilflugtssteder i så lille antal, at de på alle måder var ude af økosystemerne. Nogle af dyrene forsvandt som følge af klimaforandringer, der gjorde livet mere gunstigt for andre, græssende dyr. Nogle af de kuldetålende fik en nordlig udbredelse, fx ren og moskusokse, men mamut og flere arter af næsehorn forsvandt lige efter den sidste istid og her er menneskers jagt og den tiltagende fortætning af skoven mistænkt for at være hovedårsag til dyrenes forsvinden. Med de mange store dyr forsvandt også fødegrundlaget for store rovdyr og hulebjørne, løver, leoparder og sabelkatte forsvandt fra Europa og Asien i takt med byttedyrene. Et tilsvarende sammenbrud i megafaunaen ses i Nordamerika på samme tid. De, der holdt længst stand var arter, vi kender i dag – enten fordi de overlevede i små bestande (visent/bison var til sidst kun kendt i fangenskab, elg holdt gode bestande i en del skovområder i Nord- og Nordøsteuropa) eller fordi tæmmede dyr kom til at indgå i vores husdyrhold (hest, okse/kvæg). Siden har man søgt efter både heste og primitive kvægracer, der har træk til fælles med de oprindelige Tarpaner (vildheste) og Urokser (stamform til moderne kvæg). Også de mindre, planteædende hjorte og altædende vildsvin og brune bjørne blev trængt voldsomt tilbage og forsvandt fra store områder, ofte ved aktive udryddelseskampagner. Fælles for de græssende dyr er deres indflydelse på vegetation (de æder og skader både urter og vedplanter), på jordoverfladen (de blotlægger jord når de skraber og trænger sig sammen ved vadesteder og vandhuller), deres afføring, der er en væsentlig fødekilde for hele samfund af insekter og svampe og som fordeler næringsstoffer i landskabet og ved deres død udgør de fødegrundlaget for ådselædende organismer. De store dyrs fravær mærkes i økosystemerne som tilgroning og fravær af både de gødningsnedbrydende og ådselædende artssamfund.

Her på siden kan du finde links til oplysninger om og forskning i store dyr, der levede i vores økosystemer førhen, om deres økologiske betydning og om arbejdet med at føre dem, eller deres nærmeste slægtninge, tilbage i forbindelse med økosystemrestaurering. Vi linker til forskning i følgerne af udsætninger andre steder. Vi har dedikeret et helt afsnit til hver af de nøglearter der mangler i vores natur, hvor du finder links til oplysning og forskning i deres krav og behov og de eventuelle problemer, man skal tage højde for. Endelig finder du fakta om de hegn, der anvendes for at de store græssende dyr bliver dér, hvor de skal være og ikke løber ud på marker og veje. Dyrenes trivsel i naturen er vigtig og særligt bag hegn er de forhold i forvaltningen af bestandene, der har betydning for dyrenes velfærd. Vi linker til alle regler og vejledninger og fx også til de afsnit i projektplanerne for naturnationalparkerne, der anviser hvordan dyrenes velfærd sikres.

Implications of Spatial Habitat Diversity on Diet Selection of European Bison and Przewalski’s Horses in a Rewilding Area

Implikationer ved rumlig habitatdiversitet på kostudvælgelse hos europæiske bisoner og Przewalskis heste i et genforvildet område Abstrakt I Europa er interessen for at introducere megaherbivorer for at nå ambitiøse [...]

By |December 8, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Implications of Spatial Habitat Diversity on Diet Selection of European Bison and Przewalski’s Horses in a Rewilding Area

En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

En af Europas sjældne billeder, Månetorbisten Copris lunaris, er kommet tilbage i rewildingområdet Milovice i Tjekkiet. Ikke på egne vinger, men sat ud. Forskere havde i 2018 fået tilladelse [...]

By |November 16, 2022|Categories: Rewilding, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on En af Europas kritisk truede biller er nu tilbage i Milovice. Store græssere banede vejen.

The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Virkningerne af defaunering* på planters evne til at følge med klimaændringer Dette studie demonstrerer hvordan de fleste plantearter er afhængige af dyr for at sprede deres frø, men denne [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on The effects of defaunation on plants’ capacity to track climate change

Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Kombination af paleo-data og moderne udelukkelseseksperimenter for at vurdere virkningen af megafauna-udryddelse på træbevoksning Dette studie sammenligner forhistoriske data (senkvatære periode, ca de seneste 130.000 år) med viden om [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland

Sammenligning af indvirkning på floristikken ved græsning og græsslåning på græsarealer i stødpudezonen i Polesie National Park, det østlige Polen Dette studie sammenligner effekten af henholdsvis at græsse, slå [...]

By |May 22, 2022|Categories: Biodiversitet, Forvaltning af biodiversitet, Store dyr i økosystemerne, Store planteædere|Tags: |Comments Off on Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland
Go to Top