Klelund Dyrehave er en privatejet dyrehave på 1.415 ha med en hegnslængde på ca. 17 km. Dyrehaven blev etableret i 2010 som en ”biodiversitetsdyrehave”, dvs. en dyrehave med øget biologisk mangfoldighed som hovedformål (Miljøministeriet, Vejledning om Skovloven, Bilag 7 – retningslinjer for tilladelser til dyrehaver af hensyn til biodiversitet). I erkendelsen af, at de danske skove rummer store naturværdier og biodiversitet, men i dag overvejende drives med forstlig produktion som formål og dermed mangler naturlige processer, der kan bidrage til biodiversiteten, giver biodiversitetsdyrehaverne mulighed for at etablere græsning i skov.
Dyrehavetilladelsen blev givet med flere forbehold, herunder at dyrehavedriften skulle medføre en betydelig øget biologisk mangfoldighed, der senest skulle kunne konstateres 10 år efter etableringen.

Rapporten konkluderer: De undersøgte indikatorer peger i hovedsagen på at biodiversiteten i Klelund Dyrehave er i fremgang. Der er fremgang for artsdiversitet og for antallet af følsomme indikatorarter for god tilstand (arter med mindst 4 i artsscore i det nationale naturtilstandssystem). Desuden er der fremgang i arealet med lysåben natur og arealet med urørt skov, i mængden af dødt ved og ådsler samt i antallet af forskellige store planteædere i dyrehaven. Græsningsfunktionens naturlighed er også øget i perioden i kraft af at tilskudsfodringen er ophørt.

Deklaration: 1. Videnskabelig rapport
Udgiver:
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Forfattere: Ejrnæs, R., Nygaard, B., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2020. Udviklingen i biodiversitet i
Klelund Dyrehave 2010-2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi, 30 s. – Teknisk rapport nr. 189

Udviklingen i biodiversitet i Klelund Dyrehave 2010-2020