Påstand: Visenterne på Bornholm bliver ikke passet ordentligt og dør hurtigere end forventet.
Faktum: Visenterne på Bornholm lever næste dobbelt så længe, målt på medianlevetid, som man kender det fra arten som helhed og særligt de sarte handyr har en betydeligt længere levetid på Bornholm. Denne artikel knytter sig til hovedartiklen om visenten, som du finder her.

Viden om Vild Natur har med afsæt i alle tilgængelige data fra Det Centrale Husdyrregister (CHR, bestanden har nr 119674.) lavet de samme beregninger, som findes i en stor, tjekkisk undersøgelse af sammenlagt 1206 visenters kendte levetid. Undersøgelsen kan ses her Genus Bison Has the Biggest Sex-Related Difference in Longevity among Mammals – herefter kaldt referencestudiet.

Hvor længe lever Bornholms visenter?

Som nævnt i afsnittet om levetid i grundartiklen, har man i referencestudiet fundet en medianlevetid på 3,45 år, med et kønsforskel mellem 6,01 år for hunner og 2,71 år for hanner.

I Almindingen på Bornholm har der i perioden fra 24.maj 2012 (hvor flokken blev sat fri) til dato været 29 dyr.
1 er flyttet til en anden bestand
11 lever (pr 26.december 2022, hvor denne artikel er skrevet)
17 er døde.

Nedenstående beregninger er sket ved afrunding til hele måned i begge ender af dyrets levetid, da den eksakte dato for fødsel og død ikke altid kan stadfæstes. En opgørelse på dage i stedet for levemåneder ville antyde en nøjagtighed, tallene ikke kan bære. CHR opererer med én kategori for handyr (tyre) og to for hundyr (køer og kvier). Vi har her gjort som i den tjekkiske referencestudiet, og samlet alle hundyr i én kategori.

Medianlevetiden for de 17 døde visenter i Almindingen 2012-2022 er 5,92 år (n=17), hvilket er 171% af fundet i referencestudiet på 3,45 år (n=1206).
Det er samme medianlevetid, 5,92 år (n=5) der er for hannerne i Almindingen, hvilket er mere end det dobbelte (218%) af dyrene i referencestudiet. De bornholmske hundyrs medianlevetid er 5,79 år (n=12), hvilket er 96 % af medianlevetiden for hundyr i referencestudiet, altså en anelse lavere.

Med hensyn til de 11 levende dyr på opgørelsesdatoen til denne artikel (december 2022), kan man beregne gennemsnitsalderen: 6,3 (n=6) for hanner og 3,2 (n=5) for hunner. Det særligt lave tal for hunner skyldes, at begge dyr under 2 år i bestanden er kviekalve.
Samlet har dyrene på opgørelsesdatoen en gennemsnitsalder på 4,9 år, hvilket er 142% af medianlevetiden.

Hvor hurtigt vokser bestanden af visenter på Bornholm?

Ser man på bestandsudviklingen over de ti år – og sammenligner den med udviklingen i de polske bestande – udviser den bornholmske bestand stort sammenfald. Igen er det små tal, så man skal tage forbeholdet, men: Der blev sat 7 dyr ud i 2012. Opfatter man de bornholmske dyr som en mellemting mellem dyr i fangenskab og fritlevende visenter, kunne forventningen til bestandstilvæksten sættes til 5,3%. Det tal fremkommer som gennemsnittet mellem tilvæksten for visent i fangenskab, 4,1% og tilvæksten for fritlevende visenter på 6,5% i Polen i det seneste årti.
Med den vækstrate skulle der i Alminingen i 2022 befinde sig 11 dyr, hvilket er præcis, hvad bestanden er på.

Deklaration:
Denne artikel er skrevet  for Viden om Vild Natur af chefredaktør Wilhelm Lorenzen Fabricius

Vi gør opmærksom på, at det er vores, ikke Naturstyrelsens, beregninger og eventuelle fejl skal vi, ikke de, have at høre for. Vi gør også opmærksom på, at det er meget små tal at lave sammenlignende statistik på, da der tilsammen kun har været 29 dyr på Bornholm.
Bemærk, at frilevtende visent fra 1.august 2022 ikke længere er omfattet af registeret. Vi vil dog her på Viden om Vild Natur forsøge at holde det statistiske grundmateriale opdateret.

Det er en populærvidenskabelig, journalistisk fremstilling i serien Sagen på fem minutter, der skal give et hurtigt grundrids af den beskrevne problemstilling. Den er faktatjekket af interne og/eller eksterne samarbejdspartnere.